Виконавчий комітет селищної ради

Секретар виконавчого комітету – Блищик Людмила Петрівна

Дата народження — 18 серпня 1990 року
Місце народження — смт Володимирець Володимирецького району Рівненської області
Освіта — вища, Національний університет Державної податкової служби України
Телефон — (03634) 2-35-27


Регламент виконавчого комітету Володимирецької селищної ради

Додаток
до рішення селищної ради
№ 27 від 08.12.2015

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ роботи виконавчого комітету Володимирецької селищної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет селищної ради є виконавчим органом селищної ради.
Стаття 2. Виконавчий комітет селищної ради утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Стаття 3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою.
Стаття 4.Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.
Стаття 5. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконкому та членів виконкому.
Стаття 6. До складу виконавчого комітету селищної ради за посадою входить секретар селищної ради.
Стаття 7. Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.
Стаття 8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, працюють у виконавчому комітеті на громадських засадах.
Члени виконавчого комітету, які без поважних причин пропустили три і більше засідань виконкому, виводяться зі складу виконавчого комітету селищної ради після прийняття відповідного рішення селищною радою за поданням селищного голови.
Стаття 9. Виконавчий комітет селищної ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 10. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря селищної ради.

ІІ. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

Стаття 11. Повноваження виконавчого комітету, порядок його діяльності визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також Регламентом роботи селищної ради, цим Тимчасовим регламентом.
Стаття 12. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.
Стаття 13. Робота виконавчого комітету будується на основі колегіальності, ділового обговорення і вирішення питань, гласності і відкритості, з врахуванням громадської думки.
Стаття 14. Виконавчий комітет селищної ради:
-попередньо розглядає проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, селищного бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться па розгляд селищної ради;
-координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної громади;
-заслуховує звіти керівників про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної громади;
-має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому посадових осіб.
Стаття 15. Селищна рада може приймати рішення про розмежування повноважень, між виконавчим комітетом селищної ради і селищним головою.
Статгя 16. Виконавчий комітет селищної ради здійснює також окремі повноваження органів виконавчої влади, наданих законом органам місцевого самоврядування.

ІІІ. Організація роботи виконавчого комітету

Стаття 17. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.
Стаття 18. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Стаття 19. Засідання виконавчого комітету правомочне, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
Стаття 20. У разі неможливості прибути на засідання виконавчою комітету член виконавчого комітету повідомляє про це селищного голову або заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Стаття 21. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
Стаття 22. Засідання виконавчого комітету проходить відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням виконавчого комітету проводиться закрите засідання.
Стаття 23. За результатами вивчення і розгляду питань виконавчий комітет готує і приймає рішення з питань, що стосуються його компетенції.
Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою, а в разі його відсутності – заступником селищного голови з питань діяльності виконкому.
Стаття 24. Голосування здійснюється особисто членами виконавчого комітету. Підрахунок голосів здійснює заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Сгаття 25. Не включені до порядку денного питання при наявності проекту рішення виносяться на розгляд виконавчого комітету за погодженням із селищним головою.
Стаття 26. За підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету відповідає заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Стаття 27. Установи та організації, які вносять питання на розгляд виконавчого комітету з власної ініціативи, подають, крім проекту рішень з відповідними додатками та довідками, також коротке пояснення з обгрунтуванням необхідності прийняття такого рішення. При внесенні пропозицій про прийняття нових рішень з питань, які вже розглядалися, представляються коротко довідки про виконання раніше прийнятих рішень або про обставини, що викликали необхідність їх перегляду, про доцільність зняття з контролю попередніх рішень.
Стаття 28. Проекти рішень, що вносяться на розгляд виконавчого комітету, повинні містити чітко викладену суть питання, конкретні заходи по його реалізації, визначити виконавців та строки виконання рішення, осіб, що здійснюють контроль за виконанням.
Стаття 29. Підготовлені проекти рішень подаються не пізніше як за три робочих дні до засідання виконкому.
Стаття 30. У засіданні виконавчого комітету приймають участі керівники і спеціалісти підприємств, установ і організацій, які мають відношення до питання, що розглядається.
Запрошення забезпечує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. У засіданнях можуть брати участь запрошені депутати селищної ради, представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, трудових колективів.
На засідання запрошуються письмово за три дні до засідання виконавчого комітету.
Стаття 31. Доповідають на засіданні виконавчого комітету, як правило, селищний голова, посадові особи, керівники організацій, установ та підприємств. Для доповіді по основному питанню відводиться до 15 хвилин, для виступів і довідок -до 5 хвилин.
Стаття 32. Прийняті і підписані рішення розмножуються виконавчим комітетом і вручається виконавцям та зацікавленим організаціям не пізніш як у десятиденний термін.
Рішення, що носять загальнообов’язковий характер, виконавчий комітет доводить до відома населення шляхом вивішування на дошці оголошень, або оприлюднює в засобах масової інформації.
Стаття 33. На кожному засіданні виконавчою комітету ведеться протокол. В протоколі зазначаються :
-номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання; – прізвище головуючого на засіданні, список членів виконкому; -список присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб та тих, які присутні на засіданні виконавчого комітету;
-порядок денний засідання;
-розглянуті питання порядку денного,
-документи, які розглянуті на засіданні виконкому;
-результати голосування з питань порядку денного;
-прийняті рішення.
Протокол засідання підписує селищний голова. Протоколи засідань виконавчого комітету є офіційними документами, що підтверджують прийняті рішення, і зберігаються в установленому порядку.
Стаття 34. Виконавчий комітет селищної ради організовує свою практичну роботу на основі плану роботи. План роботи виконавчого комітету узгоджується з планом роботи ради. План роботи виконавчого комітету затверджується на засіданні виконавчого комітету на півріччя.
Стаття 35. План роботи виконавчого комітету включає:
– календар його засідань і основні питання для обговорення;
– організаційно-масові заходи;
– перелік рішень, що розглядатимуться в порядку контролю і перевірки виконання.
Селищний голова на основі аналізу виконання плану соціально-економічного і культурного розвитку, стану справ в галузях і реальної ситуації, що склалась, вносить пропозиції щодо питань, для розгляду на засіданнях виконавчого комітету.
Перелік питань, рішень, що розглядатимуться в порядку контролю, складається секретарем ради після погодження із селищним головою.
Стаття 36. З метою вивчення питань безпосередньо на місцях, виконавчий комітет може проводити виїзні засідання.

ІV. Організація виконання рішень та здійснення контролю за їх реалізацією

Стаття 37. Організація виконання актів органів влади, рішень селищної ради, виконавчого комітету, інших службових документів, здійснюється особисто селищним головою, заступником селищного голови і секретарем ради згідно з розподілом обов’язків.
Організаційно-технічна робота, пов’язана з контролем, здійснюється секретарем ради.
Статгя 38. До організації перевірки виконання залучається члени виконкому та представники підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності селищної громади.
Стаття 39. Постанови і розпорядження вищестоящих органів реєструються в день надходження і вручаються голові.
Селищний голова в резолюції визначає кому і що доручається робити та в який строк.
Стаття 40. За виконанням доручень та розпоряджень селищного голови заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів та секретарем ради встановлюється постійний контроль.

СЕКРЕТАР РАДИ — В.НОВАК

Склад виконавчого комітету: